ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) პირველადი გამოყენება

ჩვენ ვანხორციელებთ: ფასს-ის პირველადი გამოყენებისთვის საჭირო რეგლამენტირებული დოკუმენტაციის მეთოდოლოგიური ბაზის დამუშავება, კონსოლიდაციის მოდელები და ანგარიშგების ტრანსფორმაცია. ჩვენ მზად ვართ თქვენს თანამშრომლებს ვასწავლოდ ფასს- პროცესების მომზადება ინდივიდუალური საწავლო პროგრამით.

ჩვენ გთავაზობშ შემდეგ მომსახურებებს:

 

  • ფასს-ის პირველადი გამოყენებისთვის საჭირო მეთოდოლოგიუირ ბაზის გამოყენება ( ანგარიშგების პრონციპები, ტრანსფორმაციისა და კონსოლიდაციის მეთოდები, სხვა ნორმატიული დოკუმენტები)
  • ინდივიდუალური საწავლო პროგრამის საშუალებით თანამშრომლების მომზადება ფასს- პროცესების განსახორციელებლად
  • ფასს ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო რეგლამენტირებული დოკუმენტაციის დამუშავება.

 

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ მომსახურების ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

Request a call back?

Please fill out the form and press the submit button.
We will get back to you with 1-2 business days.