საბუღალტრო კონსალტინგი

ჩვენ დაგეხმარებით თქვენ ბუღალტერია აწარმოოთ უფრო ეფექტურად. ჩვენს განკარგულებაშია – მრავალწლიანი გამოცდილება

 

საგადასახადო საბუღალტრო კონსალტინგი

  • ანგარიშგების სტანდარტების დამუშავება
  • საანგარიშსწორებო პოლიტიკისა და ანგარიშთა გეგმის შემუშავება,
  • კონსულტაცია საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით კითხვა – პასუხის ფორმატში
  • კომპლექსური პროექტები ( საგადასახადო და მმართველობითი აღრიცხვის დაახლოება)

 

ფასს საბუღალტრო კონსალტინგი

 

  • მეთოდოლოგიური ბაზის შემუშავება (საანგარიშწორები პოლიტიკა, ანგარიშთა გეგმა, ტრანფორმაციის მეთოდიკა და კონსოლიდაცია, ყველა ანგარიშის დაკავშირება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, ფასს)
  • კონსულტაცია ფასს -ებთან დაკავშირებით კითხვა – პასუხის ფორმატში
  • ფასს-ებთან დაკავშურებული სასწავლო და სასემინარო კურსები
  • ფასს-ების გამოყენებასთან დაკავშირებული კომპლექსური პროექტები

 

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ საბუღალტრო კონსულტაციის ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

Request a call back?

Please fill out the form and press the submit button.
We will get back to you with 1-2 business days.